PEDAL
Vol.14
photo
Masao Takahashi
hair
SAZU accosuehiro